Załatwianie spraw

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

 

 

 Wydział Organizacji Urzędu

Karta informacyjna Do pobrania
Karta “3+ Liczna Rodzina” Regulamin 3+liczna rodzina,
Partnerzy Programu,
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
Karta Dużej Rodziny Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Formularze i instrukcje
Udostępnienie informacji publicznej Wniosek
“WitaMY w Garwolinie” – wniosek o przyznanie pakietu powitalnego dla  nowonarodzonych mieszkańców Miasta Garwolina w 2023 roku – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj
Wzór wniosku – pdf 

elektroniczny formularz na garwolin.eboi.pl

(wymaga profilu zaufanego)

 

Wydział Finansowy

 
Karta informacyjna Do pobrania
Gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – składają właściciele nieruchomości zamieszkałych PDF lub XLS
elektroniczny formularz na garwolin.eboi.pl (wymaga profilu zaufanego)
Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – składają właściciele nieruchomości niezamieszkałych PDF lub XLS
elektroniczny formularz na garwolin.eboi.pl (wymaga profilu zaufanego)
Podatek leśny IL-1 z załącznikami: PDF, XLS
DL-1 z załącznikami: PDF, XLS
Podatek od nieruchomości IN-1 z załącznikami: PDF, XLS
DN-1 z załącznikami: PDF,XLS
Podatek rolny IR-1 z załącznikami:PDF, XLS
DR-1 z załącznikami: PDF, XLS
Podatek od środków transportowych DT-1: DOC, PDF
DT1/A: DOC, PDF
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży Wniosek
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży Wniosek
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży Wniosek
Zgoda na otrzymywanie krótkiej bezpłatnej wiadomością tekstową SMS lub email o powstałej zaległości odpowiednio z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu innych opłat windykowanych przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Garwolina

Osoby fizyczne – doc / pdf

Osoby prawne – doc / pdf

elektroniczny formularz na garwolin.eboi.pl (wymaga profilu zaufanego)

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Karta informacyjna Do pobrania
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek
Wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wniosek
Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – miejskiej Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia urządzenia obcego Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia reklamy/obiektu budowlanego Wniosek
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Wniosek,
Wniosek zaświadczenie,
Zgłoszenie
Zaświadczenie stwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które mogą być zaliczone do pracowniczego stażu pracy Oświadczenie
Uzgodnienie zasad, warunków i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Garwolina Wniosek
Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Garwolina Wniosek
PDF, DOC

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Karta informacyjna Do pobrania
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek, Deklaracja
Zryczałtowany dodatek energetyczny Wniosek
Nadawanie numeru porządkowego posesji Wniosek
Podział nieruchomości Wniosek
Rozgraniczenie gruntów Wniosek
Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy Wniosek
Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wniosek
Wydanie wypisu, wyrysu lub informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji dotyczącej rewitalizacji Wniosek
Wydanie wypisu, wyrysu lub informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wniosek
Wydanie zaświadczenia o zgodności projektu / sposobu użytkowania (budynku) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wniosek
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Wniosek

 

Wydział Oświatowo-Społeczny

Karta informacyjna Do pobrania
Przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych Wniosek
Przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wniosek
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek,
Formularz-pomoc-de-minimis (xls),
Oświadczenie pracodawcy
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  Wniosek
Miejski Grant Oświatowy wniosek

sprawozdanie

Wyprawka Szkolna wniosek

 

Stanowisko do spraw kadr

Karta informacyjna Do pobrania
Oświadczenie majątkowe radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe
Klauzula informacyjna dla osoby składającej oświadczenie majątkowe Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz

 

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta