Drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie z dnia 18 lutego 2019 roku. Zapoznanie się ze…

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu wczorajszym tj. 18 lutego 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W myśl Uchwały Nr XXII/142/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na jej członków, pierwsze…

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 17 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Garwolina, na wniosek organizacji pozarządowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) utworzyła Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie, będącą organem konsultacyjnym i opiniodawczym. W myśl Uchwały…