Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundusz Solidarności z Ukrainą zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

W ramach konkursu wspieramy:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Nie wspieramy edukacji szkolnej i kursów językowych jako głównego lub jedynego działania ani jednorazowych wydarzeń (np. festiwali, festynów, konferencji).

We wniosku składanym w internetowym systemie składania wniosków prosimy m.in. o przedstawienie diagnozy sytuacji w społeczności lokalnej w kontekście potrzeb i wyzwań związanych z integracją, przedstawienie dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz osób uciekających z Ukrainy, podjętych po 24 lutego 2022, opis i budżet planowanych działań, a także informację o przychodach i wydatkach w 2022 roku (jeśli takie były).

W konkursie oferujemy dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł.

Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań: koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.) oraz koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.), a także inne uzasadnione koszty. W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań możliwa będzie modyfikacja planu i budżetu.

Okres wykorzystania dotacji

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf

Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023
składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do  24 marca
zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023
rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok.

Do 28 kwietnia
ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji

Wnioski ocenia zespół Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd na podstawie rekomendacji zespołu. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji Zarządu.

Źródło: informacja prasowa / www.batory.org.pl

 

Zobacz również

GKS Wilga Garwolin poszukuje trenera

Udostępnij Garwoliński Klub Sportowy Wilga Garwolin poszukuje trenera sekcji lekkiej atletyki. Zarząd klubu ze Sportowej nowego szkoleniowca chce zatrudnić z dniem 1 stycznia 2024 roku....

Czytaj więcej

Bieg mikołajkowy w uroczej aurze

Udostępnij Czapy śniegu, biel, gdzie okiem sięgnąć, spokój i… entuzjaści biegów. Tak było w niedzielę podczas Biegu Mikołajkowego przy zbiorniku retencyjnym. A oprócz tego dużo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta