Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Garwolina

Z dniem 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl,  tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Pana Błażeja Maszkiewicza, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 lub poprzez email: iod@garwolin.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych celem wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Miasta w Garwolinie .
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Miasta w Garwolinie.
 8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które  polega na wykorzystaniu  danych osobowych w tym danych szczególnych.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – ІНФОРМАЦІЯ

1. Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Iм’я: Urząd Miasta Garwolina

Aдреса:ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

Контактні дані: ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, tel. +48 25 786 42 42, email: umg@garwolin.pl

2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ

Ім’я та прізвище: Błażej Maszkiewicz

Контактні дані: ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, tel. +48 25 786 42 43, email: iod@garwolin.pl

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ

Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c

Правова основа: Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych celem wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej.

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ

 • доступ до даних та отримання копії даних

 • вимагати виправлення даних

 • вимагати обмеження обробки

 • не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання

 • подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ewidencji ludności 2019

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

 1. Burmistrz Miasta Garwolina z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;
 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Burmistrzem Miasta Garwolina można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub za pomocą poczty email: umg@garwolin.pl

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Burmistrz Miasta Garwolina wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Błażeja Maszkiewicza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Burmistrza Miasta Garwolina  – w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Burmistrza Miasta Garwolina – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online – podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online – podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostepnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Burmistrz miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

Інформаційне положення щодо обробки персональних даних у реєстрі населення за 2019 рік

Інформаційне положення щодо обробки персональних даних на підставі юридичних обов’язків, покладених на адміністратора (обробка у зв’язку з Законом від 24 вересня 2010 року про облік населення)

ІДЕНТИЧНІСТЬ АДМІНІСТРАТОРА

 

Адміністратори:

1. Мер Гарволіна з місцезнаходженням вул. Staszica 15, 08-400 Garwolin – у сфері реєстрації даних у реєстрі PESEL та ведення та обробки даних у реєстрі мешканців та письмової документації, яку веде адміністратор/мер/президент гміни;

2. Міністр оцифровки, розташований у Варшаві (00-060) за адресою вул. Królewska 27 – відповідає за присвоєння номера PESEL, а також ведення та розвиток реєстру PESEL;

3. Міністр внутрішніх справ та адміністрації, що знаходиться у Варшаві (02-591) за адресою: Стефана Баторего, 5 – відповідає за формування єдиних правил поведінки в країні у сфері обліку населення та забезпечує функціонування окремої мережі. надання доступу до реєстру PESEL.

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА

 

З адміністратором – міським головою Гарволіна можна зв’язатися письмово на адресу адміністратора або електронною поштою: umg@garwolin.pl

З адміністратором – Міністром оцифровки можна зв’язатися за допомогою електронної адреси iod@mc.gov.pl, контактної форми за адресою https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt або письмово на адресу місце адміністратора.

З адміністратором – міністром внутрішніх справ та адміністрації можна зв’язатися за допомогою електронної адреси iod@mswia.gov.pl, контактної форми за адресою https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy або письмово за адресою місця адміністратора.

КОНТАКТНІ ДАНІ СЛУЖБИ З ЗАХИСТУ ДАНИХ

 

Адміністратор – мер Гарволіна призначив уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися на електронну пошту: iod@garwolin.pl або письмово на адресу місцезнаходження адміністратора.

Адміністратор – міністр оцифровки призначив уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися на електронну пошту iod@mc.gov.pl, або письмово за адресою місцезнаходження адміністратора.

Адміністратор – Міністр внутрішніх справ та адміністрації призначив уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися на електронну пошту iod@mswia.gov.pl або письмово за адресою місцезнаходження адміністратора.

З кожним із вищезазначених спеціалістів із захисту даних можна зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та реалізації прав, пов’язаних із обробкою даних, які входять до сфери його діяльності.

ЦІЛІ ОБРОБКИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ

 

Ваші дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 сек. 1 літ. c Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне положення про захист даних) (Вестник законів UE L 119 від 05.04.2016 р., ст. 1 зі змінами) (далі: GDPR) у зв’язку зі спеціальним положенням Закону;

міським головою Гарволіна – для того, щоб внести ваші дані до реєстру PESEL, поділитися своїми даними та вести реєстр мешканців – відповідно до ст. 6а, ст. 10, ст. 11 та ст. 50 сек. 1 пункту 2 Закону про облік населення

Міністром оцифровки та Міністром внутрішніх справ та адміністрації – для ведення реєстру населення на території Республіки Польща на основі даних, що ідентифікують особу та адміністративно-правовий статус фізичних осіб, внесених до реєстру PESEL – відповідно до ст. 2, ст. 5 сек. 3 і 4 та ст. 6 сек. 2 Закону про реєстр населення.

ОТРИМАЧІ ДАНИХ

 

Одержувачі даних є обробниками даних:

Центр персоналізації документів – в рамках надання даних з реєстру PESEL за дорученням Міністра внутрішніх справ та адміністрації в рамках запитів на доступ до даних, поданих до 1 липня 2019 року.

Центральний інформаційний центр – у сфері технічного обслуговування реєстру PESEL та його розробки за дорученням Міністра оцифровки

суб’єкт, який надає послуги у сфері технічного обслуговування та обслуговування системи підтримки реєстру мешканців (дані суб’єкта заповнює орган комунальної власності).

Ваші персональні дані надаються юридичним особам:

послуги; органи державного управління; суди та прокуратури; судові пристави; організаційні підрозділи держави та місцевого самоврядування та інші суб’єкти – в обсязі, необхідному для виконання громадських завдань;

особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють у цьому юридичну зацікавленість;

особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють реальну зацікавленість в отриманні даних, за умови вашої згоди;

організаційні підрозділи, з метою дослідження, статистики та опитування громадської думки, якщо після використання дані будуть змінені таким чином, що неможливо буде встановити особу суб’єктів даних;

автор:

Міський голова Гарволіна – з реєстру мешканців у формі індивідуальних запитів та онлайн-доступу до даних – до суб’єктів, зазначених вище у пунктах 1-4, з реєстру PESEL у формі індивідуальних запитів до суб’єктів, зазначених у пунктах 1 -3;

Міністра оцифровки – з реєстру PESEL у режимі надання онлайн-доступу до даних – до суб’єктів, зазначених вище у пункті 1, та у формі індивідуальних запитів до суб’єктів, зазначених у пункті 4;

Міністра внутрішніх справ та адміністрації – з реєстру PESEL, в рамках запитів про розкриття даних, поданих до 1 липня 2019 року, за дорученням Міністра дані надаються суб’єктам, зазначеним вище у пунктах 1- 3 у формі індивідуальних запитів Центру персоналізації документів.

Ваші дані також може бути надано міським головою сторонам адміністративного провадження, яке ведеться на підставі Закону про облік населення та Кодексу адміністративного судочинства, стороною або учасником якого ви є в режимі надання доступ до матеріалів цього провадження.

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

 

Відповідно до ст. 12а Закону про реєстр населення персональні дані, зібрані в реєстрі мешканців та в реєстрі PESEL, обробляються безстроково.

Дані, зібрані в письмовій формі, обробляються відповідно до класифікації, що випливає з єдиного предметного переліку справ муніципальних органів влади та міжмуніципальних об’єднань, а також управлінь, що підтримують ці органи та об’єднання (Постанова Прем’єр-міністра від 18 січня 2011 р., Журнал Закону № 14, п. 67):

документація справ у сфері реєстру населення після 50 років оцінюється з точки зору можливості знищення, а оновлення даних у реєстрі населення знищується через 5 років;

документація реєстраційних справ знищується через 10 років;

документація з питань розкриття даних та видача довідок з реєстру населення знищується через 5 років.

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ДАНИХ

 

Ви маєте право на доступ до своїх даних і право вимагати їх виправлення, а також до даних осіб, які перебувають під юридичною опікою, наприклад, даних дітей.

ПРАВО НА ПОДАЧУ СКАРГИ ДО КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНУ

 

Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Голови Управління захисту персональних даних

Офіс президента Управління захисту персональних даних

Адреса: Stawki 2, 00-193 Варшава

Телефон: 22 531 03 00

ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Ваші дані вносяться до реєстру PESEL такими органами:

керівник відділу РАЦС, що складає свідоцтво про народження, шлюб та смерть та вносить зміни до цих свідоцтв, а також виносить рішення про зміну імені чи прізвища,

орган комунальної влади, що реєструє реєстраційний обов’язок,

орган громади, що видає або анулює посвідчення особи,

воєвода або консул Республіки Польща, що видає або анулює паспорт,

воєвода або міністр внутрішніх справ, що вносять зміни до набуття чи втрати польського громадянства.

Реєстр мешканців забезпечується даними з реєстру PESEL.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СВОБОДУ АБО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НАДАВАТИ ДАНІ

 

Обов’язок надання персональних даних випливає із Закону про облік населення (статті 8 і 10 Закону). У разі дії на запит, відмова їх власника надати дані призведе до невиконання запиту про надання або зміну номера PESEL, реєстрацію, виїзд, реєстрацію виїзду, повернення чи обмін даними. . Невиконання обов’язку щодо реєстрації іноземцями, які не є громадянами країни-члена ЄС, або членами їх сімей карається штрафом.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

 1. Burmistrz Miasta Garwolina z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;
 2. Konsul RP – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;
 3. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 4. Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580) przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Burmistrzem Miasta Garwolina można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub za pomocą poczty email: umg@garwolin.pl

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, zaś z wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-naswiecie .

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Burmistrz Miasta Garwolina wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Błażeja Maszkiewicza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach zagranicznych, inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

·         przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta – w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)

·         Konsula -w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

·         przez Ministra Cyfryzacji – w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i rozwoju rejestru

Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są:

·         Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców;

·         Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców.

PRZEKAZANIE

DANYCH OSOBOWYCH

DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ  

Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej. Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze Wyborców obejmuje okres życia danej osoby od momentu ukończenia 17 lat do dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia w gminie tj. u Wójta/Prezydenta/Burmistrza wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa uprawniającego do głosowania w Polsce. Natomiast przez Ministra Cyfryzacji do czasu przesłania właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o skreśleniu z Centralnego Rejestru Wyborców osoby, o ile przesłał uprzednio do tego organu informację, o korzystaniu z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zgłoszeniem wniosku.

Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu:

–        prawo dostępu do Pani/Pana danych;

–        prawo żądania ich sprostowania. Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych
w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL.

Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –

Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat. W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem żądania.

INFORMACJA O

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU

DECYZJI I

PROFILOWANIU  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ....

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta