Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie powołana przez Burmistrza Miasta Garwolin działa na podstawie art. 4¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 4 w/w ustawy). Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Skład Komisji:

 • Funkcję Przewodniczącej Komisji pełni Pani Izabella Kliczek
 • Maria Pasik,
 • Dorota Starzyńska,
 • Leszek Solarczyk,
 • Joanna Zalewska,
 • Halina Zalewska.

DO USTAWOWYCH ZADAŃ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NALEŻY:

 • Inicjowanie działań realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • Podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art. 12 ust, 1 i 2 ustawy (limit u lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Garwolin – art. 18 ust. 8 w/w ustawy);
 • Podejmowanie  interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie między innymi prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

„Art. 4¹.

3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują miejskie (gminne) komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (…) podejmując czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 25, kieruje miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26.

 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Garwolin. W siedzibie Komisji która mieści się w Urzędzie Miasta przy ul. Staszica 15 lub na stronie internetowej można pobrać druk wniosku, a następnie wypełniony przysłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu od poniedziałku do piatku w godzinach 8-16. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

Przyjęcia interesantów: poniedziałek i wtorek w godz. 8-16.

Zobacz również

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Burmistrz Miasta Garwolina i Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie zapraszają, dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych z powodu cukrzycy, którzy ukończyli 60 lat, do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH BADANIACH I KONSULTACJACH LEKARSKICH mających na celu pomoc we wczesnym rozpoznaniu tej choroby. Termin: 15 grudnia 2019, niedziela, w godzinach 9:00 - 16:00 Miejsce: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ul. Nadwodna 1 Zakres badań i konsultacji lekarskich obejmuje między innymi:

Czytaj więcej

Bezpieczniej na ogródkach działkowych

Udostępnij W 2019 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta