Zapraszamy do współtworzenia “Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu “Rocznego programu współpracy na 2024 rok”.

Roczny Program Współpracy to dokument określający zasady współpracy Miasta Garwolina z sektorem pozarządowym. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na ten cel. Program zawiera także informację o zadaniach priorytetowych jakie samorząd zamierza realizować w nadchodzącym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jwawer@garwolin.pl. Termin przekazywania ankiet to dzień 31 lipca 2023 roku.

Kolejnym etapem tworzenia Rocznego programu współpracy na 2024 rok będzie analiza złożonych ankiet i opracowanie projektu w/w dokumentu. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przed przekazaniem projektu do Rady Miasta Garwolina zostanie on zaopiniowany przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2023. Program ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina (tutaj).


fot. ngo.pl

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta