26 lutego ruszy rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 26 lutego 2024 roku. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 5 lutego 2024 roku.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 roku, poz. 900 z późn. zm.).

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie, dzieci czteroletnie oraz dzieci trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli / oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe, mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zawarte są
w Uchwale nr XXXV/225/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 roku, natomiast harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określony został w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 22 stycznia 2024 roku.

Dzieci siedmioletnie objęte są obowiązkiem szkolnym. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Mówi o nich Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 roku, natomiast harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie miasta na rok szkolny 2024/2025 określony został w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 22 stycznia 2024 roku.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta