Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Garwolina na lata 2021-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Garwolin.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/113/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także określenia form i specjalności nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/110/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok zmienionej uchwałą Nr XX/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2020-2031.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Garwolina.
 15. Informacja Burmistrza Garwolina dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 17. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

 

Zobacz również

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Udostępnij Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta