Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 25 września 2023 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/365/2022 Rady Miasta Garwolina z dnia 5.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatur do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skateparkowi miejskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Garwolina do Związku Międzygminnego „Zielone Gminy” oraz przyjęcia Statutu Związku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Garwolin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25.03.2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalanej strefie płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty dodatkowej  mieście Garwolin, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25.11.2013 r., Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28.05.2015 r, Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr XXVII/176/2016 z dnia 07.10.2016 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr XLVIII/263/2021 z dnia 26.10.2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2023 r.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Garwolina.
 12. Informacja Burmistrza Garwolina dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 14. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta