Rozpoczynamy nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2024-2028

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2024-2028.

Kandydatem do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok życia i jest mieszkańcem miasta Garwolina.

Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Rady przysługuje:

organizacjom osób starszych oraz podmiotom działającym rzecz osób starszych, które pisemnie desygnują po jednym przedstawicielu do składu Rady zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami,

– grupie dwudziestu mieszkańców miasta Garwolina, którzy ukończyli 60 lat, choć nie są zrzeszeni w żadnej organizacji, a zgłoszenie zostało poparte ich podpisami.

Wzór zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie wraz z niezbędnymi załącznikami pobrać można w sekretariacie Urzędu Miasta  Garwolina, ul. Staszica 15 (w godzinach pracy Urzędu) lub ze strony internetowej miasta Garwolina ( www.garwolin.pl ).

Kandydatów należy zgłaszać w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta  Garwolina, ul. Staszica 15, pokój nr 37 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie w skład Rady  wchodzi do 9 osób. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających dopuszczalny skład Rady, o składzie Rady zadecyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Burmistrza.

Garwolińska rada seniorów jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym dla władz miejskich. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

  1. Formularz zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie,
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. Klauzula informacyjna,
  5. Lista poparcia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta