Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2024 roku o podjęciu przez Radę Miasta Garwolina Uchwały nr LXXXV/465/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) Burmistrz Miasta Garwolina zawiadamia o podjęciu w dniu 26 marca 2024 r. przez Radę Miasta Garwolina Uchwały nr LXXXV/465/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030 obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Rady Miasta Garwolina nr LXXXIV/458/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030 przygotowany zostanie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa procedurę opracowania i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji, wskazując na jej wieloetapowość oraz konieczność podjęcia kolejno następujących po sobie działań, w tym przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uzyskania wymaganych opinii.

Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. w szczególności przy udziale mieszkańców, przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych oraz innych interesariuszy rewitalizacji Miasta Garwolina.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030 stanowić będzie podstawę do realizowania procesu rewitalizacji w Mieście Garwolinie. Zaplanowane działania rewitalizacyjne będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe, przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Dokument będzie również podstawą dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o środki zewnętrzne, w szczególności z programów UE i krajowych na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.

Zachęcamy do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030.

Szczegółowe informacje o terminie i planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina, na stronie internetowej https://garwolin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Garwolina https://garwolin.bip.gov.pl.

  1. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA z dnia 28 marca 2024 roku o podjęciu przez Radę Miasta Garwolina Uchwały nr LXXXV/465/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030.
  2. UCHWALA NR LXXXV /465/2024 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta