Ogłoszenie Burmistrza Garwolina o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok

Na podstawie Uchwały Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wyniki otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacje Komisji Konkursowej

W dniu 5 marca 2020 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod względem oceny formalnej. Oferty złożone w ramach w/w konkursów oceniono pod względem formalnym zgodnie z Regulaminem postępowania…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku ogłoszonych w otwartych konkursach ofert: otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20 / 2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku, otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wyniki otwartych konkursów ofert

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 8 stycznia 2020 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony zdrowia. OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyników otwartego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacje Komisji Konkursowej

W dniu 3 lutego 2020 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony zdrowia pod względem oceny formalnej. Oferty złożone w ramach w/w konkursów oceniono pod względem formalnym zgodnie z Regulaminem postępowania komisji konkursowej stanowiącym…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina Nr 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku…