Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. oraz 15 października 2019 r.
 2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście – przestrzeganie i egzekucja przepisów prawa o ruchu drogowym przez Policję.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów w kadencji 2020-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie na kadencję w latach 2020-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej – działka o numerze ewidencyjnym 3455/4, 3456/4 w Garwolinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej – działka o numerze ewidencyjnym 1368 w Garwolinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Garwolina.
 10. Informacja Burmistrza Garwolina dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 12. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta