Zaproszenie do współtworzenia „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”

Budynek Urzędu Miasta

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”.

Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej osobiście, drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jwawer@garwolin.pl. Termin przekazywania ankiet upływa dnia 26 lipca 2019 roku.

Kolejnym etapem tworzenia Rocznego programu współpracy na 2020 rok będzie analiza złożonych ankiet i opracowanie projektu w/w dokumentu. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Program ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina.

  • Ankieta dotycząca tworzenia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta