Uwaga zmiana przepisów

UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW

Dnia 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz. 1454 z  późn. zm.). Zgodnie z art. 6 m ust. 2 zmiany  w deklaracjach za odpady komunalne należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Wypełnione Oświadczenie o wyrażeniu zgody właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta Garwolina do dnia 31 października 2019 roku.


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta