Spalasz odpady w piecu – spodziewaj się kontroli

Zgodnie z artykułem 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późno zm.) marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów – w tym dotyczących tego, co jest spalane w domowych urządzeniach grzewczych. Burmistrz może taką kontrolę zlecić strażnikom miejskim lub pracownikom urzędu.

Z uwagi na powyższe informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 130/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., Burmistrz Miasta Garwolina wprowadziła procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie miasta Garwolina oraz powołała Zespół ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów. Kontrole będą realizowane w trosce o zdrowie mieszkańców miasta oraz czyste powietrze atmosferyczne, którym wszyscy oddychamy.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późno zm.): „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Jednocześnie informuje się, że Uchwałą nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalenie paliw. Od dnia 1 lipca 2018 r. przedmiotowa uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Sankcje stosowane w przypadkach naruszenia postanowień uchwały określone zostały wart. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późno zm.), według którego kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 ustawy, podlega karze grzywny.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych tzw. „uchwałą antysmogową” będą prowadzić pracownicy Urzędu Miasta Garwolina, posiadający upoważnienie, wydane przez Burmistrza Miasta Garwolina. W kontrolach tych mogą również uczestniczyć funkcjonariusze Policji, na podstawie odrębnych przepisów.

Zobacz również

Daj zielone światło zieleni!

Udostępnij Zieleń to życie, poprawia jakość powietrza, działa kojąco na ludzką psychikę, zwiększa naszą produktywność i kreatywność. Chcemy by przestrzeń wokół nas była jak najlepszej...

Czytaj więcej

Święto Narodowe 3 Maja

Udostępnij Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak i Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki zapraszają na wspólne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne uroczystości rozpoczną...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta