Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Garwolina:
  • z dnia 30 grudnia 2019 roku,
  • z dnia 3 marca 2020 roku,
  • z dnia 31 marca 2020 roku.
 2. Przeprowadzenie publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku.
 5. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej miasta Garwolina na dzień 31 grudnia 2019 r.
 6. Informacja Burmistrza w sprawie realizacji inwestycji  uchwalonych w Budżecie Miasta Garwolina na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Garwolina opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek oraz terminów płatności tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2020-2031.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
 12. Sprawozdanie Burmistrz Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 13. Sprawy różne.Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem Sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta