Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Garwolina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dz.U. z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowych Urzędu Miasta Garwolina.

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2016.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak formularza kontaktowego
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-25 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: Urząd Miasta, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15. Osobą kontaktową jest Cezary Tudek, umg@garwolin.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 786 42 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu Miasta przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Na poziomie parkingu znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiające wjazd na parter Urzędu. Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono jedno miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie możliwa jest komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: kontakt z Urzędem Miasta w Garwolinie możliwy jest poprzez:

  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,
  • wysłanie maila na adres e-mail: umg@garwolin.pl,
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 25 786 42 42,
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania,
  • w Urzędzie możliwa jest komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: umg@garwolin.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).

Zobacz również

Nocny maraton filmowy – odbierz darmowe zaproszenie

To nie tylko filmy opisujące ważne wydarzenia historyczne. To opowieści o miłości, przyjaźni, marzeniach i trudnych wyborach. Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej Kino Wilga zaprasza na Nocny Maraton Filmowy, podczas którego będzie można obejrzeć „Piłsudskiego”, „Miasto 44” i „Legiony”.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Udostępnij Miasto Garwolin ogłasza zapytanie ofertowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Garwolina do ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Otwocka Treść zapytania Udostępnij...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta