Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta

Niniejszym informuję, że:

– w dniu 31 maja 2024 r. Burmistrz Miasta Garwolina przekazała Radzie Miasta Garwolina Raport o stanie miasta Garwolina za 2023 rok, który to Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2023 roku; tym samym Burmistrz Garwolina wypełniła delegację  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.);

Raport o stanie miasta Garwolina za 2023 rok został opublikowany na stronie www.garwolin.bip.gov.pl (https://garwolin.bip.gov.pl/raport-o-stanie-miasta-garwolinia/raport-o-stanie-miasta-garwolina-za-2023-rok.html)

– zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy Raport o stanie miasta Garwolina za 2023 rok rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi; sesja ta zaplanowana jest na dzień 19 czerwca 2024 r. (środa) godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15; Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności; nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę;

– zgodnie z art. 28aa ust. 6 i 7 w/w ustawy w debacie nad Raportem mieszkańcy miasta będą mogli zabierać głos; mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Garwolina pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób; formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.garwolin.pl (https://garwolin.pl/wp-content/uploads/2024/06/zgloszenie.docx) bądź osobiście w Urzędzie Miasta Garwolina; zgłoszenia będą przyjmowane w biurze obsługi Rady Miasta – w budynku Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, pokój nr 37, w dni robocze w godzinach 8-16;

– zgodnie z art. 28aa ust. 8 w/w ustawy zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie miasta, t.j. najpóźniej w dniu 18 czerwca 2024 r. (wtorek); mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia; liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina

/-/ Marek Mikulski

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta