Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta

Niniejszym informuję, że:

– w dniu 31 maja 2023 r. Burmistrz Miasta Garwolina przekazała Radzie Miasta Garwolina Raport o stanie miasta Garwolina za 2022 rok, który to Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2022 roku; tym samym Burmistrz Garwolina wypełniła delegację  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);

Raport o stanie miasta Garwolina za 2022 rok został opublikowany na stronie www.garwolin.pl (https://garwolin.pl/wp-content/uploads/2023/06/2022-Raport.pdf)

– zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy Raport o stanie miasta Garwolina za 2022 rok rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi; sesja ta zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15; Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności; nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę;

– zgodnie z art. 28aa ust. 6 i 7 w/w ustawy w debacie nad Raportem mieszkańcy miasta będą mogli zabierać głos; mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Garwolina pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób; formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.garwolin.pl (https://garwolin.pl/wp-content/uploads/2023/06/zgloszenie.pdf) bądź osobiście w Urzędzie Miasta Garwolina; zgłoszenia będą przyjmowane w biurze obsługi Rady Miasta – w budynku Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, pokój nr 37, w dni robocze w godzinach 8-16;

– zgodnie z art. 28aa ust. 8 w/w ustawy zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie miasta, t.j. najpóźniej w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) ze względu na sesję zaplanowaną na 27 czerwca 2023 r. (wtorek); mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia; liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina

/-/ Andrzej Ostolski

 

 

 

 

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta