Od 1 marca rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

1 lutego ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli rozpocznie się 1 marca. Nie przegap okresu składania podań i dowiedz się, jakie są obowiązujące wymagania.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 roku, poz. 910 z późn. zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli / oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe, mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zawarte są
w Uchwale nr XXXV/225/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 roku, natomiast harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określony został w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2014 roku) objęte są obowiązkiem szkolnym. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Mówi o nich Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 roku, natomiast harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na terenie miasta na rok szkolny 2021/2022 określony został w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 stycznia 2021 roku.

1 lutego rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli rozpocznie się 1 marca. Podajemy harmonogram oraz kryteria rekrutacji.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta