Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

  • w toku przeprowadzanej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym również w kontekście transgranicznym) przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie sporządzony został raport o oddziaływaniu przytaczanego zamierzenia na środowisko, który został przekazany stronie polskiej m.in. do konsultacji społecznych;
  • w ramach ww. procedury istnieje możliwość składania uwag i wniosków przez każdego tym zainteresowanego w terminie 30 dni od dnia uwidocznienia niniejszego obwieszczenia;
  • uwagi i wnioski, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;
  • uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia;
  • z treścią fragmentów dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, przetłumaczonych na język polski w zakresie niezbędnym do analizy oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500, na stronie internetowej organu oraz w niżej wymienionych urzędach, natomiast z pełną treścią przytaczanego powyżej raportu w języku angielskim – w siedzibie tutejszego urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym oraz na stronie internetowej organu.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta