Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 czerwca 2019 roku

Dotyczy: naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.

W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688)  oraz Uchwałę nr LXV/353/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Burmistrz Miasta Garwolina zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Garwolina do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie”.

Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udział w pracach komisji jest bezpłatny i nie przysługuje jej członkom zwrot kosztów dojazdu.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku poprzez wypełnienie formularza, który należy złożyć osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu bądź przesłać na adres: Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (decyduje data wpływu do urzędu) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta