Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 czerwca 2019 roku

Dotyczy: naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.

W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688)  oraz Uchwałę nr LXV/353/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Burmistrz Miasta Garwolina zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Garwolina do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy: „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie”.

Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udział w pracach komisji jest bezpłatny i nie przysługuje jej członkom zwrot kosztów dojazdu.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku poprzez wypełnienie formularza, który należy złożyć osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu bądź przesłać na adres: Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (decyduje data wpływu do urzędu) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta