Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin

W dniu 26 lipca 2017 roku Miasto Garwolin podpisało umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu “Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Całkowita wartość Projektu wynosi 933 552,00 złotych, (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100).
 • Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 886 874,40 złotych z czego ze środków europejskich w kwocie 746 841,60 złotych oraz z budżetu państwa w kwocie 140 032,80 złotych.
 • Wkład własny wynosi 46 677,60 złotych.

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród 482 uczniów szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Miasta Garwolin, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku przez:

 • Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie,
 • Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie,
 • Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

Opis projektu

Grupę docelową projektu stanowi 482 uczniów  (241Dz,241Ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkół objętych wsparciem (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczna Szkoła Podstawowanr 5) oraz 55 nauczycieli (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie) (50K,5M). Głównym celem projektu jest podniesienie, w okresie 01.07.2017 r.-30.06.2019 r., kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Miasta Garwolin, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie na rynku pracy, w drodze realizacji działań:

 1. Ścieżka wsparcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Garwolinie,
 2. Wsparcie dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Garwolinie,
 3. Ścieżka wsparcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Garwolinie,
 4. Ścieżka wsparcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Garwolinie,
 5. Doposażenie szkół objętych wsparciem w narzędzia TIK i  pomoce dydaktyczne.

Główne wskaźniki:

1. Rezultatu:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3;
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3;
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 482;
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 55

2. Produktu:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 3;
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 482;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 55.

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta