Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy miejskiej Garwolin. Posiada status jednostki budżetowej. Realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej z zakresu polityki społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 6. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 7. Praca socjalna,
 8. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 9. Dożywianie dzieci,
 10. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 11. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Zadania zlecone gminy realizowane przez MOPS:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie – http://www.mopsgarwolin.pl/

Zobacz również

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Burmistrz Miasta Garwolina i Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie zapraszają, dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych z powodu cukrzycy, którzy ukończyli 60 lat, do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH BADANIACH I KONSULTACJACH LEKARSKICH mających na celu pomoc we wczesnym rozpoznaniu tej choroby. Termin: 15 grudnia 2019, niedziela, w godzinach 9:00 - 16:00 Miejsce: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ul. Nadwodna 1 Zakres badań i konsultacji lekarskich obejmuje między innymi:

Czytaj więcej

Bezpieczniej na ogródkach działkowych

Udostępnij W 2019 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta