Marian Jaworski – Honorowy Obywatel Miasta Garwolina

Urodził się 03.08.1905r. w powiecie lipnowskim. W 1932r. przeniósł się do Garwolina i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. Równocześnie z dniem 1 września 1932r. objął kierownictwo 83 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego działającej przy szkole. Niedługo później – 1 listopada 1932r. objął w stopniu podharcmistrza Komendę Hufca Garwolin. Aż do września 1939r. pracował z dużym zaangażowaniem jako wychowawca młodzieży garwolińskiej – pracował w szkole oraz prowadził pracę patriotyczno-wychowawczą wśród harcerzy, z którymi wyjeżdżał na obozy w kraju i na wycieczki zagraniczne. Jesienią 1939r., po klęsce państwa w wojnie z Niemcami, wznowił działalność Hufca Garwolińskiego ZHP – tym razem w konspiracji. Kierował nim aż do „wsypy” w Chorągwi Mazowieckiej w październiku 1942r., kiedy zagrożony aresztowaniem musiał się ukrywać. Od jesieni 1939r. związany był z rodzącą się konspiracją niepodległościową w mieście i powiecie. W 1940r. był szefem referatu organizacyjno-personalnego w Komendzie Związku Walki Zbrojnej w Garwolinie. Później, aż do 1943r., kierował referatem administracji zastępczej, zmilitaryzowanej, przygotowywanej przez wojsko do przejęcia władzy administracyjnej w momencie załamania się okupacji niemieckiej. Ważnym polem działalności Mariana Jaworskiego była tajna oświata, umożliwiająca młodzieży zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotów zakazanych przez okupanta. Był przewodniczącym powiatowej organizacji TON (Tajna Organizacja Nauczycielska), przewodniczącym Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury oraz od 1943r. zastępcą delegata na powiat garwoliński. Po przekazaniu Komendy Hufca „Orłów” (Konspiracyjny Hufiec ZHP) Marian Jaworski obok pełnienia w/w odpowiedzialnych funkcji kierowniczych w konspiracji nauczycielskiej pracował także jako kurier – łącznik w Departamencie Oświaty Delegatury Rządu na Kraj. W okresie drugiej konspiracji przeciwko narzuconej władzy należał do dowódców ROAK oraz współorganizatorów w czerwcu 1946r. Podobwodu WiN (Wolność i Niepodległość) Garwolin. Jednocześnie pracował jako nauczyciel, a od 1948r. jako kierownik szkoły Nr 2 w Garwolinie. W latach 1957-1961 był posłem na Sejm PRL. W okresie swojej długoletniej pracy zawodowej był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży garwolińskiej. W okresie powojennym brał udział w licznych spotkaniach z harcerzami dzieląc się swoimi doświadczeniami. Po zmianach ustrojowych w Polsce należał do organizatorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w mieście. Młodzi członkowie tej organizacji doceniając jego doświadczenie powierzyli mu obowiązki zastępcy komendanta Hufca ZHR. Jego wychowankowie z okresu przedwojennego zdali z wyróżnieniem egzamin dojrzałości politycznej w czasie wojny. Był również aktywnym żołnierzem konspiracji wojskowej i niepodległościowej. Nigdy nie sprzeniewierzył się zasadom, które propagował w pracy wychowawczo-pedagogicznej. Zmarł 01.02.2001r.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Garwolina został nadany Uchwałą Nr XLII/304/1998 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 16 czerwca 1998r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta