Ksiądz Prałat Stanisław Józef Maksymowicz – Zasłużony dla Miasta Garwolina

Ksiądz Prałat Stanisław Józef Maksymowicz urodził się 1 lutego 1938 roku w Klonownicy Dużej. W 1957 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1963 roku.

Był cenionym duszpasterzem, odznaczającym się roztropnością i miłością do człowieka. Uczestniczył w pracach różnych komisji i rad diecezjalnych, między innymi przez wiele lat był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultantów.

W 1990 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Janowskiej, w 1995 roku kanonikiem gremialnym, a w 1997 roku scholastykiem tejże Kapituły. W dniu 10 kwietnia 2007 roku został też odznaczony godnością kapelana Jego Świątobliwości. Od 28 sierpnia 1991 roku związany był z Garwolinem. Z tym dniem objął stanowisko Proboszcza Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie oraz został dziekanem dekanatu garwolińskiego.

Siedemdziesiąt lat życia człowieka to znaczny okres czasu, tym bardziej jeśli jest poświęcony służbie i pracy dla Boga i ludzi. Kapłaństwo wymaga poświęcenia i wielu wyrzeczeń oraz mądrości, rozwagi i cierpliwości. Ksiądz Proboszcz wykazywał się tymi cechami, służąc Bogu i niosąc posługę ludziom, nie tylko duchową, ale i materialną. Wiele czasu i zaangażowania poświęcał pracy duszpasterskiej, w sposób szczególny wypełniając misję miłości i opieki nad dziećmi, nad chorymi i potrzebującymi. Zawsze brał udział w uroczystościach patriotycznych, nie odmawiał uczestnictwa w innych spotkaniach z parafianami i organizacjami społecznymi, często sam był pomysłodawcą takich spotkań.

Był inicjatorem upamiętniania wydarzeń historyczno – patriotycznych ważnych dla miasta i kraju np. walki o krzyż czy wydarzeń z 1920 roku.

Wniósł nieoceniony wkład w remont obiektów należących do parafii. Dzięki Jego dużemu zaangażowaniu został odrestaurowany kościół. Odnowiono wnętrze kościoła: ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, wyremontowano organy, wzmocniono i ocieplono strop kościoła. Ponadto odnowiono elewację i utwardzono teren wokół kościoła.

Ksiądz Proboszcz, będąc osobą wrażliwą na ludzkie cierpienie i mającą duże zrozumienie potrzeb duchowych osób niepełnosprawnych, wyszedł im naprzeciw – przebudował schody wejściowe do kościoła likwidując bariery architektoniczne. Takie działanie umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodny wjazd do kościoła i uczestnictwo w nabożeństwach i uroczystościach religijnych.

Dzięki zaangażowaniu Księdza Proboszcza remontami objęte zostały również obiekty przykościelne. Jednym z tych obiektów był budynek plebanii, którego remont wymagał dużego wysiłku zarówno fizycznego jak i finansowego. Zakres robót dotyczył wymiany dachu, stropów, instalacji CO, wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. Kolejnym obiektem wymagającym modernizacji była organistówka, którą rozbudowano, położono nowy dach i wyremontowano wnętrza. Teren, na którym znajdują się wszystkie obiekty przykościelne został utwardzony.

Ksiądz Proboszcz nie poprzestał tylko na remontach, ale również budował nowe obiekty parafialne. Jednym z nich jest budynek usytuowany w sąsiedztwie plebanii, służący księżom w ich pracy duszpasterskiej.

Ksiądz Prałat Stanisław Maksymowicz przywiązywał dużą wagę do edukacji i wychowania młodzieży w duchu wiary. Dowodem na to jest powołanie do życia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego w budynku należącym do parafii. Zaangażował się w rozbudowę istniejącej szkoły i utworzenie kolejnej – Gimnazjum Przymierza Rodzin.

Ogromny wkład pracy Ksiądz Proboszcz włożył w pozyskanie nowego terenu pod cmentarz parafialny. Teren ten został ogrodzony, wytyczono i utwardzono alejki, odnowiono elewację kaplicy cmentarnej.

Ksiądz Proboszcz przyczynił się do zakupu terenu pod budowę nowego kościoła w Sulbinach.

Czterdziestoczteroletnia praca kapłańska: w tym prawie siedemnastoletnia praca w Garwolinie, a także wszystkie dokonania Księdza Proboszcza dla parafii garwolińskiej na trwałe zostały wpisane w karty historii naszego miasta.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Garwolina został nadany pośmiertnie Uchwałą Nr XXII/94/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 kwietnia 2008r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta