Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Garwolina

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
W związku z powyższym przypominamy, że osoby posiadające przyłącze do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej powinny mieć podpisaną umowę z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania realizacji tego obowiązku w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi, które wykonywane są przez firmę asenizacyjną posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Ci właściciele, którzy nie spełniają powyższych wymogów, a posiadają zbiornik bezodpływowy powinni niezwłocznie zawrzeć umowę z firmą asenizacyjną, posiadającą zezwolenie na świadczenie usług. Należy również przechowywać dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych – paragon, faktura itp.
Osoby, które planują zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków powinny przed rozpoczęciem eksploatacji dokonać zgłoszenia oczyszczalni do Burmistrza Miasta Garwolina. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów, które zostały wprowadzone w życie w ramach nowelizacji wyżej wymienionej ustawy właściciele tych urządzeń również muszą pamiętać o właściwej eksploatacji oczyszczalni, terminowym pozbywaniu się osadów zgodnie z zaleceniami producenta i udokumentowaniu tego faktu w postaci umowy z firmą asenizacyjną oraz dowodów zapłaty za wykonanie usługi.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Garwolinie rozpoczną od miesiąca czerwca bieżącego roku kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, min. w zakresie posiadania umów orz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.
Na terenie Miasta Garwolina usługi w ww. zakresie świadczą następujące podmioty:

  1.  Alfa Partner Sp. z o. o. z siedzibą ul. Żbikowska 8a, 05-800 Pruszków,
  2.  WCTRON Sp. z o. o. z siedzibą ul. wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław,
  3.  Pani Danuta Gendek prowadząca działalność gospodarzą pod firmą Czystopol Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych z siedzibą ul. Spokojna 20, 08-404 Górzno,
  4.  Pan Rafał Garbarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKO-TRANS z siedzibą 08-460 Sobolew, Gończyce 125,
  5.  Pan Jarosław Wyglądała prowadzący działalność gospodarzą pod firmą Ekolider z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin,
  6.  mToilet Sp. z o. o. z siedzibą ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa,
  7.  TOI TOI Polska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
  8.  Pani Iwona Piechulska prowadząca działalność gospodarzą pod firmą „WC LEJEK” z siedzibą ul. Żelechowska 7A, 96-321 Siestrzeń,
  9.  WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

Urząd Miasta Garwolina informuje, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2022 r poz. 2519 z późn. zm.) za uchylenie się od obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta