Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 688) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt.:”GARWOLIN – MOJE MIASTO, MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od czerwca 2019 roku do lipca 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 8 900,00 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 31 maja 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo – Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, budynek B, pokój 39 lub przesłać na adres: umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta