Informacja o realizacji inwestycji miejskich w roku 2019

Budowa ul. Beethovena.

 • Kwota z przetargu – 433 588,47 zł brutto
 • Wykonawca robót: P. B. H. U BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk, Anielów 26, 08-460 Sobolew
 • Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 12.07.2019r.
 • Zakres budowy:
  • budowa drogi z kostki brukowej długości 234 m.b. i szer. 5 m
  • budowa chodnika z kostki brukowej – ok. 239 m2
  • budowa umocnionego rowu odwadniającego – ok. 180 m2.

Budowa ul. Bocznej.

 • Kwota z przetargu – 167 837,73 zł brutto,
 • Wykonawca robót: P. B. H. U BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk, Anielów 26, 08-460 Sobolew
 • Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 12.07.2019r.
 • Zakres budowy:
  • budowa drogi z kostki brukowej wraz z ze skrzyżowaniem z ul. Konarskiego – długość drogi 175,5 m.b. i szer. 4 m.

Budowa ul. Wandy Bekierskiej.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 27.07.2019r. zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W drugim postępowaniu przetargowym najtańszą ofertę złożyła firma – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., ul. Gen. Kleeberga 63, 21-400 Łuków, cena oferty 399 112,56 zł brutto. Kwota oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 12.07.2019r.
 • Zakres budowy:
  • budowa nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 5 m i długości 263 m.b.
  • budowa zatoki parkingowej z kostki brukowej – 250 m2,
  • budowa placu manewrowego z kostki betonowej – 504 m2.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Stanisława Maczka.

 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na szer. 5 m i długości 510 m.b.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Bajkowej.

 • budowa drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego – szer. 5 m i długości 530 m.b.

Miasto Garwolin wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie budowy w/w dróg miejskich ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z chwilą otrzymania dofinansowania w wysokości ok. 50% kosztów realizacji, Miasto Garwolin ogłosi postępowanie przetargowe na budowę powyższych dróg. Planowany termin zakończenia inwestycji do września br.

Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji dla ludności z miasta do zbiornika wraz z docelowym ukształtowaniem zieleni.

Decyzją nr 1478/2018 z dnia 24.10.2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił Miastu Garwolin pozwolenie na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego tj. zbiornika retencyjnego wraz z towarzyszącą, niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz urządzeniami technicznymi, pod warunkiem wykonania pozostałego zamierzenia inwestycyjnego tj. „dróg publicznych i dróg dojazdowych (z placem do zawracania) w tym dróg pożarowych, wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji dla ludności z miasta do zbiornika wraz z docelowym ukształtowaniem zieleni (trawniki, krzewy drzewa) pełniącej funkcję zieleni izolacyjnej”.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie etapami w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel. Miasto Garwolin pisemnie zwróciło się z prośbą do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej na dokończenie realizacji inwestycji.

 • Planowany termin zakończenia pierwszego etapu budowy inwestycji do września br.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.

Trwają prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego zniszczonego boiska akrylowego przy SP nr 1. Na wniosek przedstawicieli Rady Rodziców dodatkowo zaprojektowane będzie boisko do koszykówki, dwutorowa bieżnia dł. 50 m i tor do skoku w dal wraz z piaskownicą. Nowe obiekty posiadać będą nawierzchnię poliuretanową

Na realizację modernizacji boiska sportowego, Miasto Garwolin zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ministerstwo pod koniec marca ma ogłosić nabór wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania to 33% kosztów realizacji inwestycji.

 • Planowany termin zakończenia inwestycji – 26.08.2019 r.

Modernizacja budynku urzędu wraz z terenem przyległem.

Prowadzone są prace związane z bieżącą konserwacją pomieszczeń pozyskanych od Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Po zakończeniu prac nowe pomieszczenia zostaną przekazane do użytkowania pracownikom i mieszkańcom miasta. Planuje się, że w oddanych pomieszczeniach znajdować się będzie Biuro Obsługi Klienta, Urząd Stanu Cywilnego i część wydziałów Urzędu Miasta.

Dodatkowo Miasto Garwolin czyni starania, aby pozyskać środki finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w wysokości do 50% nakładów na wymianę stolarki okiennej zlokalizowanych na parterze budynku. Dotacja udzielana jest wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku otrzymania dotacji prace budowlane należy wykonać i rozliczyć do końca 2019 roku.

Modernizacja serwerowni.

Urząd Miasta w Garwolinie przygotowuje specyfikację techniczną i kosztorysową na dostawę nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb urzędu, a także zainstalowanie go w pomieszczeniu serwerowni po Starostwie Powiatowym w Garwolinie. W ramach modernizacji wykonane zostaną także prace polegające na podłączeniu istniejącej sieci komputerowej do nowego serwera. Nowy serwer znacznie usprawni pracę w sieci oraz stworzy możliwość zabezpieczenia danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Opracowanie koncepcji i projektów rewitalizacji Skweru Solidarności oraz terenów rekreacyjnych na Zarzeczu.

Trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów i materiałów pomocniczych koniecznych do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji Skweru Solidarności w Garwolinie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem konkursu będzie uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej zagospodarowania, a także podniesienie jakości przestrzennej i funkcjonalnej tego fragmentu miasta. Zwycięzca konkursu dostanie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki sprawie szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

W dniu 28.02.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na Otwarte Strefy Aktywności:  „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA Zarzecze”, ze środków Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

W programie zostały zaprojektowane n/w urządzenia zabawowe:

Siłownia plenerowa:

 1. Orbitrek – 1 szt.
 2. Wioślarz – 1 szt.
 3. Prasa nożna – 1 szt.
 4. Biegacz – 1 szt.
 5. Wahadło – 1 szt.
 6. Trójkąt – 1 szt.

Strefa relaksu:

 1. Ławka Lambda 4 – 4 szt.
 2. Stolik do szachów – 2 szt.
 3. Gra zręcznościowa Połącz Zwierzaki – 1 szt.
 4. Gra zręcznościowa Skrzynka Wiatrów – 1 szt.

Plac zabaw sprawnościowy:

 1. Zestaw sprawnościowy Mały Skaut – 1 szt.
 2. Huśtawka Bocianie Gniazdo – 1 szt.
 3. Ważka Miejska – 1 szt.

Wykonanie modernizacji placu zabaw.

W 2019 r. zostanie wykonana modernizacja placu zabaw położonego na terenach rekreacyjnych Zarzecza.

Modernizacja ta polegać będzie na:

 • dostawie i montażu urządzeń zabawowych: Sky Surfer oraz zestaw modułowy Muller Standard,
 • ułożeniu nawierzchni bezpiecznej pod w/w urządzeniami – pow. 125 m2,
 • wykonaniu chodnika z płytek betonowych bezfazowych – pow. 135 m2.

Prace mają być wykonane w ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Zakup sprzętu do monitoringu miasta i wykonanie monitoringu.

Zakończony został I etap inwestycji polegający na przeniesieniu i uruchomieniu w pomieszczenia urzędu miasta rejestratora służące do zapisu obrazu z kamer miejskich. Wykonano także prace, których efektem jest uzyskanie wyższej jakości rejestrowanych obrazów przesyłanych drogą radiową.

Analizowane są także możliwości techniczne i kosztowe podłączenia istniejącego systemu monitoringu wizyjnego oraz dodatkowych nowych kamer do sieci światłowodowej, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na jakość i niezawodność systemu.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Garwolin.

W bieżącym roku budżetowym planowany jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Garwolin. Planuje się realizację inwestycji w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Do chwili obecnej WFOŚiGW nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie tego typu inwestycji. Z chwilą otrzymania dofinansowania Miasto Garwolin niezwłocznie ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta