Informacja o obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Miasta Garwolina,

informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy samorząd lokalny zobowiązany jest do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót oraz stawiania obiektów wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

1. Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione łącznie następujące 4 warunki:

  1. powierzchnia nieruchomości powyżej 3500 m2,
  2. wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
  3. lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
  4. wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

Opłata uzależniona jest od wielkości powierzchni trwale związanej z gruntem (zabudowanej) wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej, przez którą rozumie się nawierzchnię urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin oraz retencję wód opadowych.

2. Jak ustalić wysokość opłaty:

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala się przez iloczyn stawki opłaty za 1m2 wyłączonej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażanego w latach. Należy przy tym pamiętać, że okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Po otrzymaniu informacji zawierającej wysokość opłaty podmiot powinien je uregulować w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Garwolinie.

W przypadku nie dokonania ww. opłaty Burmistrz Miasta Garwolina zobowiązany jest do wydania decyzji określającej wysokość opłaty, na której dokonanie podmiot ma również 14 dni. Zaskarżenie takiej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich i w 10% dochód gminy.

3. Jeżeli spełniam warunki określone w pkt 1 to, co dalej?

Podmioty będące w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2 na terenie miasta Garwolina, spełniające pozostałe kryteria określone w pkt 1, proszone są niezwłocznie złożyć oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Miasta w Garwolinie (druk w załączeniu).

Oświadczenia składa się po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. www.wodypolskie.bip.gov.pl.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Organ prześle do podmiotu obciążanego opłatą stosowną informację z naliczeniem opłaty.

Zobacz również

Gratulacje dla MKS Garwolin!

Udostępnij Z 41. Mistrzostw Polski Seniorów, które odbyły się w weekend w Sianowie, zawodnicy MKS Garwolin wrócili z 15 medalami. To piękny wynik zawodników garwolińskiego...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta