Informacja dotycząca kompostowników

Urząd Miasta Garwolina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr XXIII/130/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat „zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik, kompostuje w nim wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz nie gromadzi bioodpadów w pojemnikach odbieranych z posesji i nie przekazuje ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a chce skorzystać ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć nową deklarację przyjmując stawkę opłaty za 1 osobę w wysokości 20 złotych wraz z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Urząd Miasta Garwolina informuje, iż właściciele nieruchomości którzy skorzystali ze zwolnienia ze względu na posiadany kompostownik podlegać będą kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym

Burmistrz Miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa wyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Zobacz również

Komunikat Burmistrza Garwolina

Udostępnij Komunikat Burmistrza Garwolina w sprawie funkcjonowania targowisk na terenie miasta Garwolina. Informuję, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta