Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacje Komisji Konkursowej

W dniu 5 marca 2020 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod względem oceny formalnej. Oferty złożone w ramach w/w konkursów oceniono pod względem formalnym zgodnie z Regulaminem postępowania…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku ogłoszonych w otwartych konkursach ofert: otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20 / 2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku, otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wyniki otwartych konkursów ofert

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 8 stycznia 2020 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony zdrowia. OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyników otwartego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacje Komisji Konkursowej

W dniu 3 lutego 2020 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony zdrowia pod względem oceny formalnej. Oferty złożone w ramach w/w konkursów oceniono pod względem formalnym zgodnie z Regulaminem postępowania komisji konkursowej stanowiącym…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina Nr 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Garwolina w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 października 2019 roku  

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną  z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo-Społecznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy.