Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku…

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursach ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 4 stycznia 2020 roku. Pełna treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy  

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku…

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Truchtacz.pl na zadanie z zakresu wspierania…

Ogłoszenie Burmistrza Garwolina o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok

Na podstawie Uchwały Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wyniki otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego…