Komunikat – mieszkańcu segreguj odpady

Urząd Miasta Garwolina zwraca uwagę na narastający problem nieprzestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  Właściciel nieruchomości w celu spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do zbierania: plastiku i metalu, szkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Podczas ostatniej kontroli stwierdzono, że mieszkańcy Miasta Garwolina nie prowadzą segregacji we właściwy sposób, aby uiszczać opłatę…

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Garwolina

Uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Rada Miasta Garwolina przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – Miasta Garwolin. Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) został opracowany w celu zmniejszenia w powietrzu poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Miasto Garwolin znalazło się w spisie 96 gmin województwa mazowieckiego, na terenie których…

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta

Niniejszym informuję, że: w dniu 31 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Garwolina przekazał Radzie Miasta Garwolina Raport o stanie miasta Garwolina w 2018 roku, który to Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2018 roku; tym samym Burmistrz Garwolina wypełnił delegację  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j….

Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 czerwca 2019 roku Dotyczy: naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku…

W Dzień Mamy Jonkowi pomagamy

W niedziele 26 czerwca 2019 roku na Kwadracie i terenach rekreacyjnych Zarzecza w Garwolinie odbył się Piknik Charytatywny pod hasłem „W Dzień Mamy Jonkowi pomagamy” Ponad 30 tys. złotych udało się zebrać podczas pikniku. Na Zarzeczu czekało mnóstwo atrakcji – od wczesnego popołudnia do późnych godzin wieczornych. Piknik był objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Garwolin…

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 688) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Oferta złożona przez Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin na zadanie…

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Garwolinie

Urząd Miasta Garwolina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora lub Podinspektora Wydziału Planowania Przestrzennego I Gospodarki Nieruchomościami. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe – kierunek prawo, geodezja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, administracja, budownictwo, architektura. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane…

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Garwolinie

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie, 08-400 Garwolin ul. Janusza Korczaka 10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie. Załącznik nr 1 do…