Bogumiła Szeląg – Zasłużony dla Miasta Garwolina

Rada Miasta Garwolina uchwałą Nr LX/334/2018 z dnia 30 maja 2018 roku nadała pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Miasta Garwolina” Pani Bogumile Szeląg. Reprezentantem wnioskodawców była Maria Pasik.

Bogumiła Szeląg urodziła się 3 marca 1938 roku w Lublinie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1960 roku podjęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swą karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel szkoły rolniczej w Sobieszynie.

Od 1970 do 1977 roku pełniła funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Drobiarskiej Technikum Hodowlanego w Miętnem, gdzie pod jej kierownictwem wybudowana została nowoczesna placówka. Jak wskazują informacje opisane na stronie szkoły: “Na początku dekady lat 70. przyszłość szkoły stanęła pod znakiem zapytania. W ramach przeprowadzonej reformy oświaty, likwidowano małe placówki oświatowe. Tylko dzięki operatywności dyrektor pani inż. Bogumile Szeląg oraz zaangażowaniu nauczycieli i pracowników udało się odwrócić niekorzystne decyzje. Życzliwe wsparcie oraz zainteresowanie premiera Piotra Jaroszewicza skłoniło władze do zlokalizowania w Miętnem regionalnego centrum oświaty rolniczej. W tym celu zaprojektowano wzorcowy kompleks dla szkolenia praktycznego oraz dla dydaktyki i rekreacji. Pierwsze obiekty oddano do użytku we wrześniu 1977 roku”. Dzięki skutecznemu działaniu i uporowi Pani Bogumiły Szeląg, szkoła nie tylko przetrwała, ale osiągnęła status największego i najbardziej znanego w Polsce Zespołu Szkół Rolniczych.

W 1978 roku jako nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem zorganizowała najsilniejszą w garwolińskiej oświacie sekcję NSZZ Solidarność. Następnie, stając wraz z młodzieżą w obronie krzyży usuwanych z sal lekcyjnych, wpisała się na stałe w dzieje i historię placówki. W związku z tymi wydarzeniami nazwisko Pani Bogumiły Szeląg widnieje w Instytucie Pamięci Narodowej w katalogu osób “rozpracowywanych” przez organa bezpieczeństwa państwa komunistycznego. W opisie znajdujących się tam materiałów, Pani Bogumiła Szeląg charakteryzowana jest jako członek “byłej Solidarności” i jedna z “głównych inspiratorek buntu młodzieży” popierająca przywrócenie krzyży w szkole. Zgodnie z podanymi informacjami dawała temu wyraz w styczniu 1984 roku występując w obronie prawa młodzieży do zawieszenia krzyży, podczas Rad Pedagogicznych, gdzie również skrytykowała postawę dyrektora szkoły. Podobną “krytyczną postawę wobec szkoły i władz PRL” prezentowała podczas spotkań z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Po tych wydarzeniach została relegowana z placówki i przez pięć lat pozostawała poza kadrą Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. W tym czasie pracowała w Pogorzelcu, w Laskach i w Głoskowie, po czym w 1989 roku ponownie wróciła na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych do placówki w Miętnem. Swoje nauczycielskie powołanie spełniała tam do momentu odejścia na emeryturę w 2002 roku.

W swym życiu bez reszty poświęciła się dzieciom i młodzieży kierując się ich dobrem. Jak mówiła: “Ja dawno temu otrzymałam wsparcie, więc na zasadzie oddaj dobro, które otrzymałeś, pomagam dzieciom”. Z tym przekonaniem, mając w perspektywie pożegnanie się ze szkołą i młodzieżą, w dniu 27 lutego 1997 roku powołała do życia Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie, w którym od początku pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Pierwowzorem dla utworzonej organizacji było Warszawskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Gniazdo”, kierowane przez Alinę Janowską, którą Pani Bogumiła Szeląg wielokrotnie zapraszała i gościła w progach “Przystani”.

Zakładając Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Pani Bogumiła Szeląg za główny cel wyznaczyła sobie pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Działała w przekonaniu, że pomoc udzielana dzieciom i rodzinom pozytywnie wpłynie na ich postawy, aspiracje szkolne i życiowe. Wierzyła, iż prowadzona profilaktyka środowiskowa uchroni podopiecznych od wchodzenia w grupy nieformalne, podniesie ich poczucie własnej wartości ułatwi wejście w dorosłe życie.

Inicjatywa założenia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom była ogromnym przedsięwzięciem, które owocuje do dziś. Stowarzyszenie jest bowiem najprężniej działającą tego typu instytucją nie tylko w mieście, ale i na terenie powiatu. W jej struktury wchodzi świetlica profilaktyczno-wychowawcza “Przystań”, której oddziały znajdują się w każdej z miejskich szkół. Każdego roku niesie pomoc niemal setce dzieci z terenu miasta. W ramach funkcjonowania świetlicy prowadzone są: codzienne zajęcia edukacyjno-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia warsztatowe z rodzicami, zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej. Stowarzyszenie prowadzi także dożywianie dzieci, udziela pomocy materialnej, w tym wyposaża dzieci w pomoce dydaktyczne.

Dzięki uporowi i skuteczności w działaniu Pani Bogumiła Szeląg pozyskała dla Stowarzyszenia Gajówkę “Przystań” w Ewelinie oraz fundusze na remont pięcioizbowego domu i zagospodarowanie 44-arowego siedliska. Stworzyła tym samym miejsce, w którym przez cały rok podopieczni mają szansę odpoczywać, obcować z przyrodą i nabierać sił do codziennej pracy. Ponadto była inicjatorem i organizatorem wycieczek krajoznawczo-dydaktycznych oraz corocznego wypoczynku dzieci nad polskim morzem i w górach.

Za swoją życiową postawę, walkę i ogromne serce otrzymała szereg zaszczytnych odznaczeń:

  • Medal Benemereti (Dobrze Zasłużonym), przyznany przez Jana Pawła II za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego,
  • Medal Pro Ecclesia et Pontiffice (Dla Kościoła i Papieża), przyznany przez papieża Benedykta XVI za obronę protestującej młodzieży,
  • Order Odrodzenia Polski, przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
  • Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego,
  • Medal Polskiej Niezapominajki, przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bogumiła Szeląg zmarła w dniu 14 marca 2018 roku. W dniu pogrzebu określona został jako osoba, która: “Żyła skromnie, a przecież niezwykle twórczo. Była cicha, a przecież wywierała silny wpływ na życie tak wielu ludzi. Nie narzucała się, a pozostawała niezastąpiona i wręcz niezbędna.”

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta