Garwolin

Budowa krytej pływalni

Informacje bieżące na temat budowy basenu

29.03.2013

 • W dniu 22 marca 2013r. Komisja Odbiorowa zakończyła czynności odbiorowe i odebrała obiekt krytej pływalni wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

 • 25-26 marca 2013r. udostępnienie młodzieży szkolnej  (w ramach rozruchu technologicznego) niecek basenowych, zjeżdżalni i jacuzzi.

 • Od 27 marca 2013r. – pełne udostępnienie obiektu pływalni dla społeczeństwa.

 • Zarządcą obiektu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Więcej informacji na stronie internetowej CSIK w Garwolinie: http://csik.garwolin.pl/basen/.

 • Galeria zdjęć.

 

11.03.2013

 • W dniu 23.01.2013r. wykonawca robót zgłosił pisemne zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i gotowość do ich odbioru na dzień 30.01.2013r.

 • Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolin w dniu
  8 lutego 2013r. przystąpiła do czynności odbiorowych.

 • Niezależnie obiekt sprawdzany został przez organy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Garwolinie – wydane decyzje nie wnoszą sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 • W związku z tym,  Wykonawca złożył wniosek do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Garwolinie  o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 • Po uzyskaniu decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, wydanym przez PINB w Garwolinie, będzie możliwe przystąpienie do użytkowania obiektu przez rzeszę wszystkich chętnych do jego odwiedzenia i skorzystania z przygotowanych atrakcji.

   

   

   

   


10.01.2013

 • W dniu 10 stycznia 2013r. w godzinach popołudniowych wykonawca robót przystąpił do napełniania niecek basenowych wodą.

 • Roboty budowlano-wykończeniowe i zagospodarowanie terenu są na ukończeniu.

 • 30 stycznia br. planowane jest zakończenie budowy.

 • Marzec realnym terminem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i oddania krytej pływalni dla wszystkich chętnych do korzystania z obiektu.

 

19.12.2012r.

Pomimo ataku zimy, prace na basenie nie zwolniły tempa. Prowadzone są roboty wykończeniowe (malarskie, montaż sufitów,  montaż balustrad, montaż wyposażenia) i ostanie prace z zakresu zagospodarowania terenu. Każdego dnia przybywa nowy element: zamontowano żaluzje zewnętrzne, windę (dźwig osobowy), podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt jest już zasilony w energię elektryczna, wodę, gaz i ogrzewany z uruchomionej kotłowni.

12.11.2012r.

 • Rozpoczęto prace związane z montażem sufitów podwieszanych;

 • Kontynuuje się wykonywanie okładzin ceramicznych ścian hali basenowej;

 • Trwają prace glazurnicze na wszystkich poziomach budynku oraz w ciągach komunikacyjnych;

 • Realizowane są w dalszym ciągu roboty związane z wykonywaniem żywicy na podbaseniu – wykonywane są cokoliki i dylatacje;

 • Kontynuowane są roboty przy elewacji w technologii lekkiej-mokrej, zakończono wykonywanie elewacji klinkierowej;

 • Wykonywane są prace malarskie w pomieszczeniach technicznych;

 • Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku basenu;

 • Trwają prace przy wykonaniu obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, dachu oraz ognimurów.

 • Trwa montaż ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej;

 • Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem osłony śmietnikowej;

 • Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem schodów wejściowych na klatkę schodową ewakuacyjną;


10.10.2012r.

 • Kontynuuje się wykonywanie okładzin ceramicznych plaży basenowej.

 • Trwają prace glazurnicze na wszystkich poziomach budynku oraz w ciągach komunikacyjnych.

 • Trwają prace związane z technologią wody basenowej – dostarczono pozostałe 4 szt. zbiorników filtrów wraz z materiałem filtracyjnym, ponadto trwa montaż zbiorników przelewowych.

 • Trwa wykonywanie elewacji klinkierowej, jak również elewacji w technologii lekkiej-mokrej.

 • Wykonywane są prace malarskie w pomieszczeniach technicznych.

 • Trwają roboty związane z wykonywaniem parkingu.

 • Trwają prace przy wykonaniu obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, dachu oraz ogniomurów.


26.09.2012r.

 • Kontynuowane są roboty elewacyjne,

 • Wykonywane są okładziny ceramiczne hali basenowej oraz niecki basenowej,

 •  Wykonywane są okładziny ceramiczne podłóg,

 • Trwają  prace malarskie oraz zabudowa gips-karton.


22.08.2012r.

 • Układanie ceramiki w niecce basenu sportowego.

 • Wykończenie glazurą ścian w pomieszczeniach na III kondygnacji.

 • Trwają roboty instalacyjne w podbaseniu - dot. montażu rurociągów technologii wody basenowej.

 • Elewacja budynku od strony boiska trawiastego i od strony wejścia głównego.


31.07.2012r.

 • Rozpoczęto układanie ceramiki basenowej.

 • Roboty elewacyjne.

 • Warstwy wyrównawcze – hala basenowa.

 • Izolacje ścian hali basenowej.


27.07.2012r.


24.07.2012r.

 • Wykonawca przystąpił do wykonania elewacji budynku.

 • Montaż grzejników.

 • Izolacja dna niecki basenu rekreacyjnego.


18.07.2012r.

 • Trwa montaż kominów.

 • Wykonywana jest izolacja rurociągów w kotłowni.

 • Zakończone zostały roboty związane z profilowaniem niecek basenowych i kontynuowane są roboty związane z izolacją niecek basenowych.


11.07.2012r.

 • Kontynuowane są roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej na hali basenowej.

 • Rozpoczęto roboty dotyczące wykonania okablowania oświetlenia terenu oraz przyłącza głównego energetycznego do obiektu.


3.07.2012r.

INFORMACJA!

Miasto Garwolin informuje opinię publiczną, że w budżecie Miasta zabezpieczone są środki finansowe na sfinansowanie budowy krytej pływalni w pełnej wysokości i w każdej chwili możliwe jest dokonanie płatności, zgodnie z Umową. Jednak Uczestnik Konsorcjum firma Tiwwal Spółka z o.o. Warszawa nie przedkłada faktury wraz z odpowiednimi dokumentami odbiorowymi.

W związku z tym Miasto nie posiada dokumentów na podstawie których mogłoby dokonać zapłaty za wykonane roboty.


27.06.2012r.

 • Roboty instalacyjne związane z montażem kotłowni.

 • Posadzki na poz. +8,0.

 • Układanie posadzek z gresu.


20.06.2012r.

 • Kontynuowane są roboty instalacyjne związane z montażem instalacji w kotłowni.

 • Rozpoczęto układanie płytek gresowych w pomieszczeniach technicznych.


6.06.2012r.

 • Trwają roboty instalacyjne związane z montażem osprzętu w kotłowni.

 • Trwają prace budowlane dot. wykonania gładzi gipsowych oraz układanie gresu na posadzkach w pomieszczeniach technicznych.

 

 


30.05.2012r.

 • Zakończono montaż rozdzielni RG1.

 • Dostawa 2 szt. pieców gazowych i obecnie trwa montaż instalacji do obsługi w/w pieców w kotłowni.


23.05.2012r.

 • W obecnym tygodniu realizowane są  roboty posadzkowe związane z układaniem gresu w pomieszczeniach technicznych.

 • W bieżącym okresie kontynuowane będą roboty elektryczne  dot. montażu rozdzielni głównej.


16.05.2012r.

 • Prace dotyczące próby szczelności. Próbę szczelności zakończono 15 maja 2012r.

 • Realizowane są prace instalacyjne w zakresie branży instalacji elektrycznych, związanych z montażem rozdzielni RG1 i WLZ-tów.


8.05.2012r.

 • W dniu dzisiejszym napełniono nieckę basenu sportowego wodą.

 • Kontynuowane są prace w zakresie wykonani instalacji elektrycznych tych niecek.


25.04.2012r.

 • Obecnie realizowane są roboty w branży elektrycznej, związane z wykonaniem prac instalacyjnych.

 • Realizowane są roboty związane z wykonaniem docelowego pokrycia dachu hali basenowej, które zostaną zakończone w dniu dzisiejszym.

 • Wykonawca ponadto przystąpił do uszczelniania niecek basenowych przed wykonaniem próby szczelności tych niecek.


18.04.2012r.

 • Trwają roboty instalacyjne elektryczne oraz związane z robotami pokrywczymi dot. wykonania warstw dachowych oraz hali basenowej.

 • Wykonywane są prace budowlano - montażowe rozdzielni elektrycznej.


11.04.2012r.

 • Kontynuowane są roboty dotyczące montażu ślusarki okiennej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

 • Nastąpiła dostawa i  montażu centrali wentylacyjnej (basenowej).


21.03.2012r.

 • Kontynuowane są roboty tynkarskie i posadzkowe.

 • W branży sanitarnej trwają roboty instalacyjne związane z montażem orurowania instalacji c.o. oraz montażem kanałów wentylacyjnych.

 • W branży elektrycznej kontynuowane są roboty instalacyjne związane z dokończeniem instalacji elektrycznej.

 • W trakcie montaż ślusarki okiennej.


14.03.2012r.

 • Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu warstw posadzkowych, tynków wewnętrznych oraz montażu ślusarki okiennej.

 • Kontynuowane są prace sanitarne związane z wykonaniem kanałów wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania.


15.02.2012r.


7.02.2012r.


4.01.2012r.

 • Zakończono krycie więźby dachu hali basenowej blachą trapezową.

 • Kontynuowane są roboty w branży sanitarnej oraz elektrycznej.


27.12.2011r.

 • Zakończono roboty murowe i żelbetowe.

 • Zakończono pokrycie dachu na zapleczu Z-1 i Z-2.

 • Wykonano sieci zewnętrzne wod-kan.


7.12.2011r.

 • Kontynuacja robót budowlano-montażowych.

 • Więźba dachowa nad halą basenową wykonana.


30.11.2011r.

 • Kontynuacja robót budowlano-montażowych.

 • W trakcie realizacji (montażu) więźba dachowa nad niecką basenową. Planowany termin zakończenia 02.12.2011r.


23.11.2011r.

 • Kontynuowane są roboty murowe, betonowe oraz związane z wykonaniem przekrycia dachu.

 • Na ukończeniu instalacja elektryczna podtynkowa na parterze w części Z-1
  i Z-2.

 • Trwają roboty związane z wykonaniem orurowania dla instalacji p.poż., instalacji sanitarnej, instalacji deszczowej w obiekcie.


15.11.1011r.

 • Kontynuowane są roboty zbrojarskie, szalunkowe oraz murowe i betoniarskie.

 • Kontynuowane są roboty sanitarne związane z przyłączem c.o.

 • Wykonano wylewki betonowe spadkowe na cz. Z-1 i Z-2 pod pokrycie dachowe i strop na cz. Z-2.


8.11.2011r.

 • Wykonana konstrukcja zaplecza Z-1 i Z-2.

 • Elementy żelbetowe (słupy pod niecki, belki i podciągi) – wykonane.

 • Mury hali basenowej – parter /skończone/.

 • Konstrukcja widowni + schody – wykonane.


2.11.2011r.

 • Trwają roboty murowe i żelbetowe.

 • Wykonawca przystąpił do montażu elementów wyposażenia basenów.


25.10.2011r.

 • Trwają roboty zbrojarskie – wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych ścian basenu rekreacyjnego, widowni, elementów konstrukcyjnych klatki schodowej, elementów słupów oraz podciągów nad III kondygnacją.

 • Trwają roboty murowe na II kondygnacji.


18.10.2011r.

 • Wykonawca kontynuuje roboty murowe i żelbetowe.

 • W trakcie wykonania kanalizacja sanitarna i deszczowa.


11.10.2011r.

 • Wykonano płytę denną basenu sportowego.

 • Zakończono strop II kondygnacji na zapleczu.

 • Trwają roboty zbrojarskie dot. widowni oraz płyty dennej basenu rekreacyjnego i basenu do nauki pływania.


5.10.2011r.

 • Trwają roboty zbrojarskie i betonowe niecek basenowych i widowni.

 • Trwają roboty murowe i żelbetowe  III kondygnacji.


27.09.2011 r.

 • Trwa murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych  nad parterem.

 • Przystąpiono do wykonania zbrojenia i stropu niecek basenowych.

 • Kontynuowane są roboty żelbetowe – strop II kondygnacji.

 • Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem  kanalizacji deszczowej.


20.09.2011 r.

 • Trwają roboty murowe.

 • Na hali basenowej wykonywane są słupy pod niecki basenowe.

 • Przystąpiono do  montażu płyt stropowych na zapleczu Z-2 drugiej kondygnacji.


13.09.2011 r.

 • Przystąpiono do robót murowych na poziomie I piętra.

 • Wykonano strop żelbetowy na zapleczu Z-1 i Z-2 ( parter).

 • Na hali basenowej trwają roboty murowe, żelbetowe


6.09.2011 r.

 • Zakończony został strop parteru w części Z-2.

 • Trwają roboty murowe hali basenowej.


31.08.2011 r.

 • Zakończono zasypki fundamentów wewnątrz obiektu.

 • Wykonano strop parteru w części Z-1.

 • W trakcie wykonania są elementy zbrojarskie stropu parteru w części Z-2.

 • Trwają roboty murowe  ścian parteru zaplecza Z-1 i zaplecza Z-2.

 • W trakcie realizacji są sieci zewnętrzne wod-kan.


23.08.2011 r.

 • Roboty murowe - ścian parteru.

 • Strop parteru – Zaplecze Z-2.

 • Zewnętrzne roboty wodno-kanalizacyjne.

 • Szalowanie schodów (przy wejściu głównym).


16.08.2011 r.

 • Trwają roboty murowe - ściany parteru.


9.08.2011`r.

 • Wykonawca kontynuuje  roboty murowe ścian parteru – zaplecze Z-1.

 • Trwa wykonywanie kolejnych elementów budowy - nadproży i podciągów na zapleczu Z-1.

 • Przystąpiono do wykonania instalacji sanitarnej zewnętrznej.


2.08.2011r.

 • Wykonawca przystąpił do robót murowych – ścian parteru.


26.07.2011r.

 • Trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów (parter budynku).

 • Trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie szachu windowego.


19.07.2011r.

 • Zakończone zostały roboty fundamentowe żelbetowe.


12.07.2011r.

 • Na ukończeniu są roboty zbrojarskie i betonowe fundamentów  liniowych, stóp fundamentowych oraz ścian fundamentowych.


6.07.2011r.

 • Trwają prace fundamentowe.

 


24.06.2011r.

 • Deskowanie słupów i fundamentów.

 • Montaż zbrojenia fundamentów.


14.06.2011r.

 • Montaż zbrojenia fundamentów.

 • Betonowanie ław i stóp fundamentowych.

 


3.06.2011r.

 • Wykonawca kontynuuje  prace ziemne w obrysie wykopu.

 • Trwają prace związane z wylewaniem podkładu betonowego.

 • Zakończono stawianie dźwigu budowlanego.

 • Trwają prace zbrojarskie – montaż zbrojenia fundamentów.

 • Przystąpiono do szalowania fundamentów ciągłych.


31.05.2011r.

 • Wykonawca kontynuuje wylewanie chudego betonu (podkładu betonowego) na podłożu gruntowym w części pod niecką basenową.

 • Trwają prace zbrojarskie związane z przygotowywaniem i montażem zbrojenia ław i stóp fundamentowych.

 • Rozebrany budynek po byłej kotłowni.

 • Wylano fundament pod dźwig wieżowy. W najbliższych dniach Wykonawca przystąpi do montażu dźwigu.


24.05.2011r.

Wykonawca zakończył wylewanie chudego betonu pod fundament części obiektu. W przyszłym tygodniu Wykonawca przystąpi do wykonywania ław fundamentowych pod zaplecze basenowe.

W dniu 20 maja 2011r. na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Miasta Garwolin Kierownik budowy – mgr inż. Witold Holanowski, omówił postęp prac na budowie. Podkreślił, że termin zakończenia robót budowlanych wyznaczony na dzień 7 grudnia 2012r. zostanie dotrzymany.

Na realizację inwestycji zostały zabezpieczone środki finansowe Uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr LXVI/271/2010 z dnia 13.08.2010r.


16.03.2011r.

W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów pragniemy poinformować, że 18 listopada 2010r. w Urzędzie Miasta Garwolin podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego w mieście Garwolin wraz z parkingiem”.

Wykonawca - Konsorcjum firm: TIWWAL Sp. z o. o., HOLMA Sp. z o. o. oraz P.R –B TERMOCHEM Sp. z o. o. zobowiązał się ukończyć roboty budowlane dotyczące przedmiotu umowy nie później niż 750 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 7 grudnia 2012.

15 grudnia 2010r. został przekazany wykonawcy teren budowy.

Obecnie trwają prace przygotowawcze. Do dnia dzisiejszego usunięto drzewa z terenu, na którym ma powstać basen oraz wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, przygotowując plac pod realizację inwestycji.

Wykonawca przeprowadził uzupełniające badania gruntu (dodatkowe odwierty) ze szczególnym uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych panujących w podłożu projektowanej pływalni. Potwierdziły one stan gruntu przedstawiony w opinii wykonanej dla celów opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonano studnie chłonne i przystąpiono do wypompowywania wody. Po obniżeniu zwierciadła wody wykonawca rozpocznie roboty ziemne.

Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektowa – mgr inż. Józef Sarosiek Nowe Iganie.

Do chwili obecnej odbyło się 5 narad koordynacyjnych poświęconych omawianiu stanu zaawansowania robót.

W ostatnim raporcie o stanie postępu i zaawansowania prac oraz czynnościach podjętych przy realizacji inwestycji z 3 marca br. inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdza, że nie ma obaw co do dotrzymania terminu realizacji zadania. W związku z bardzo trudnymi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi firma TIWWAL przedstawiła zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

Miasto Garwolin realizuje budowę krytej pływalni w oparciu o środki własne i zewnętrzne. Budowa krytej pływalni będzie finansowana ze środków własnych, kredytów oraz funduszy pozyskanych z różnych źródeł, w tym:

 • 750 000zł dofinansowania od firmy AVON,

 • 2 000 000zł dofinansowania od Powiatu Garwolińskiego,

 • 100 000zł dofinansowania od Gminy Borowie,

 • 200 000zł dofinansowania od Gminy Garwolin.

Miasto czyni również starania o  dofinansowanie w kwocie 6 871 720zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i w związku z tym 28 stycznia br. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Możemy spodziewać się, że w czerwcu br. otrzymamy informację w tej sprawie.

O postępach w realizacji tej priorytetowej inwestycji dla Miasta będziemy sukcesywnie informować na naszej stronie internetowej.